sa letra ng ff

fafa fafa

From the word Papa. Kasintahang lalaki ng kapwa lalaki. Kasintahang lalaki.

futuristic futuristic

gamit para panukoy sa mga taong may malaking dibdib... big breast